چهارشنبه 05 اردیبهشت 1397
شما در قسمت: خانه درباره ما هیئت مدیره و آخرین تغییرات هستید.
خطا
  • خطا در زمان بارگزاری خبرخوان ها

page header

شماره : 139330400901121233                                                                                                                    تاریخ :1396/12/19

آگهی تغییرات شرکت مهندسی پناه ساز ایران سهامی خاص به شماره ثبت 75484 و شماره ملی 10101203708 به استناد صورتجلسه مجمع

عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1393/10/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضای هیئت مدیره عبارتند از : آقای فرامرز طالبی اردکانی مدیر

عامل،نائب رئیس و عضو هیئت مدیره و عضو ( کد ملی 1286697727 ) آقای مهدی بحرینی به عنوان عضو هیئت مدیره

( کذ ملی 3932728221 )برای مدت باقیمانده دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند.

پ931219500947869 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری