چهارشنبه 05 اردیبهشت 1397
شما در قسمت: خانه هستید.
خطا
  • خطا در زمان بارگزاری خبرخوان ها

مشخصات

عنوان پروژه

احداث شبکه توزیع ثانویه آبیاری و زهکشی نواحی عمرانی KQ9-11 طرح ساختمان آبیاری و زهکشی آبادان

نام کارفرما

شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان

مدت اجرای پروژه

برابر 36 ماه شمسی طبق دعوتنامه مناقصه و موافقتنامه اسناد مناقصه

محل پروژه

استان خوزستان - نواحی عمرانی KQ9-11 در محدوده اراضی نخیلات شهر اروند کنار و اطراف آن در فاصله 40 کیلومتری جاده خسرو آباد - آبادان